Kế hoạch tập huấn “Thực hành đo lường, đánh giá mức độ người học đạt CĐR của CTĐT”