Tập huấn sử dụng các công cụ kiểm tra đánh giá của Trường Đại học Ngoại ngữ để triển khai kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến