Liên hệ

Liên hệ

 
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363697.787 - 3699.322
E-mail: kt-dbclgd@ufl.udn.vn