THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN HOÃN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Ở HỌC KỲ TRƯỚC)

THÔNG BÁO về việc đăng ký xin thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 

(dành cho sinh viên đã xin hoãn thi kết thúc học phần ở học kỳ trước)

Bước 1:  Đăng ký trực tuyến theo đường link https://forms.office.com/r/es8476sMVR
 
Thời gian đăng ký xin thi các môn chung: từ ngày 17 - 18/5/2021 
Thời gian đăng ký xin thi các môn riêng: từ ngày  19 -  20/5/2021 
 
Bước 2: SV nộp Đơn xin thi kết thúc học phần (bản giấy theo mẫu tải trên website http://ktdbclgd.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-dao-tao/bieu-mau/bieu-mau-va-cac-quy-che-ve-cong-tac-khao-thi-thi-kthp.html , đã có xác nhận của Khoa) và Đơn xin hoãn thi của học phần này ở học kỳ trước về Phòng KT&ĐBCLGD trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nhà trường thông báo sinh viên tập trung trở lại trường và học tập bình thường. 
 
Sinh viên theo dõi Lịch thi trên trang website của Phòng KT&ĐBCLGD  
 
Theo Điều 4 Quy định số 124/QĐ-ĐHNN, Sinh viên chỉ được đăng ký xin thi kết thúc học phần trong thời gian tối đa 02 học kỳ chính tiếp theo kể từ học kỳ xin hoãn thi.
 

Các tin khác: