Triển khai khảo sát ý kiến của cán bộ viên chức và học viên, sinh viên

Updated : 29/01/2018

 
Khảo sát về hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản trong nhà trường
    Đối với cán bộ viên chức:    http://ufl.udn.vn/khaosatvanbancbvc
    Đối với học viên, sinh viên:  http://ufl.udn.vn/khaosatvanbanhvsv
 
Khảo sát về chất lượng phục vụ và thái độ của nhân viên tại trường:
   Đối với cán bộ viên chức:    http://ufl.udn.vn/chatluongphucvucbvc
   Đối với học viên, sinh viên:  http://ufl.udn.vn/chatluongphucvuhvsv
 
Kèm theo quyết định 03/ĐHNN