Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Updated : 14/04/2016

Ngày 18/7/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.