Thông tư 24/2015/TT/BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Updated : 15/04/2016

Ngày 23/9/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học