Quyết định về việc ban hành “Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng”

Quyết định số 575/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.   Xem chi tiết QUYẾT ĐỊNH tại đây.

Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Quyết định số 574/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.   Xem chi tiết QUYẾT ĐỊNH tại đây.

Thông tư 38/2013/ TT-BGDĐT- Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ,TCCN

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) XEM/ DOWNLOAD  

Văn bản Chỉ đạo của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

  Danh sách văn bản   (Nguồn: Xem)   TT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống 1 2919/CT-BGDĐT Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục 10/08/2018 Tệp 1 2 3258/BGDĐT-ĐANN Công văn số 3258/BGDĐT-ĐANN ngày 02/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản pháp quy Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Danh sách văn bản (Nguồn: Xem)   TT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống 1 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập 16/09/2015 Tệp 1 2 3321/QĐ-BGDĐT Quyết định số