Lịch thi lại kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (áp dụng cho sinh viên có đơn xin thi lại)

Xem lịch thi tại đây