Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (các học phần khóa tuyển sinh 2015)

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016

(dành cho khóa tuyển sinh năm 2015)

 

       Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần ban hành ngày 14/8/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ, nhà trường tổ chức việc đăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần được tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 (đối với các học phần của khóa 2015), cụ thể như sau:

 

       -Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày 12/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016.

       – Mẫu đơn xin phúc khảo được đính kèm.