Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO
V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015 – 2016
 
 
       Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần ban hành ngày 14/8/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ, nhà trường tổ chức việc đăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần được tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
 
       -Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 08/9/2016.
       – Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000 đồng/bài thi. Trong trường hợp có sự thay đổi điểm đối với các bài thi, sinh viên được nhận lại số tiền lệ phí đã nộp.
       – Mẫu đơn xin phúc khảo được đính kèm.