Thông báo lần 2: về việc hoãn thi KTHP trong Tuần 28 năm học 2029-2020 đối với SV Khóa 2019

Kính gửi các Đơn vị và các em sinh viên,
 
Thực hiện thông báo số 357/ ĐHĐN-VP của ĐHĐN ngày 06/02/2020 về việc cho SV nghỉ học để phòng dịch bệnh, Phòng KT & ĐBCLGD xin thông báo như sau:
 
1. Các SV có lịch đã hoãn thi tuần 27 (từ ngày 03-09/02/2020) dự kiến được chuyển sang tuần 29 (từ 17-22/02/2019) (buổi thi và giờ thi sẽ giống như Tuần 27)
 
2. Lịch thi trong tuần 28 (từ 10/02/2020 đến 16/02/2020) sẽ tiếp tục được hoãn, và dự kiến chuyển sang thi vào tuần 30. 
(buổi thi và giờ thi sẽ giống như Tuần 28) nếu không có chỉ đạo thêm khác từ Nhà  trường và các cơ quan chức năng.
 
Kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Phòng CTSV hỗ trợ việc thông báo hoãn thi này tới sinh viên và CBGV kịp thời.
 
Trân trọng./.