THÔNG BÁO KÝ TÊN DANH SÁCH THI MÔN CHUNG HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 (lần cuối)

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo KHẨN những sinh viên chưa ký tên trên danh sách thi các môn chung học kỳ 2, năm học 2019-2020 đến Phòng KT&ĐBCLGD để hoàn tất việc ký tên trước 16h30 ngày 28/01/2021 (THỜI HẠN CUỐI).