Hướng dẫn 2196/BGDĐT-GDĐH về xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Ngày 22/4/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn về việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra.