Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 28/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định  chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.