Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT Quy định về điều kiên, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Ngày 17/02/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT Quy định về điều kiên, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.