Văn bản pháp quy Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Danh sách văn bản
(Nguồn: Xem)
 
TT
Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Tải xuống
1
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/09/2015
2
3321/QĐ-BGDĐT
12/08/2010
3
6042/QĐ-BGDĐT
29/11/2012
4
2080/QĐ-TTg
22/12/2017
5
66/2008/QĐ-BGDĐT
02/12/2008
6
29/NQ/TW
04/11/2013
7
88/2014/QH13
28/11/2014
8
1400/QĐ-TTg
30/09/2008
9
44/NQ-CP
09/06/2014
10
72/2014/QĐ-TTg
17/12/2014
11
139/2010/TT-BTC
21/09/2010
12
18350/BTC-HCSN
26/12/2016
13
98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
18/06/2012
14
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/09/2015
15
16/2006/QĐ-BGDĐT
05/05/2006
16
4674/QĐ-BGDĐT
15/10/2010
17
3456/QĐ-BGDĐT
05/09/2012
18
5209/QĐ-BGDĐT
23/11/2012
19
3340/QĐ-BGDĐT
28/08/2013
20
01/2014/TT-BGDĐT
24/01/2014
21
2653/QĐ-BGDĐT
25/07/2014
22
34/2014/TT-BGDĐT
15/10/2014
23
47/2014/TT-BGDĐT
31/12/2014
24
1608/QĐ-BGDĐT
14/05/2015
25
2512/BGDĐT-GDCN
27/05/2015
26
5957/BGDĐT-GDĐH
20/10/2014
27
2470/QĐ-BGDĐT
14/07/2015
28
19/2015/TT-BGDĐT
08/09/2015
29
729/QĐ/BGDĐT
11/03/2015
30
31/2015/TT-BGDĐT
14/12/2015
 
Trang 2
TT
Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Tải xuống
1
1475/QĐ/BGDĐT
10/05/2016
2
1477/QĐ/BGDĐT
10/05/2016
3
1481/QĐ/BGDĐT
10/05/2016
4
1479/QĐ/BGDĐT
10/05/2016
5
16/2016/TT-BGDĐT
18/05/2016
6
2912/QĐ/BGDĐT
23/08/2016
7
2913/QĐ/BGDĐT
23/08/2016
8
3993/BGDĐT-ĐANN
30/08/2017
9
1565/QĐ/BGDĐT
23/04/2018
10
23/2017/TT-BGDĐT
29/09/2017
11
7733/QĐ/BGDĐT
17/11/2008
12
4301/QĐ/BGDĐT
15/08/2007
13
5297/QĐ/BGDĐT
08/11/2016
14
47/2014/TT-BGDĐT
31/12/2014
15
51/2012/TT-BGDĐT
18/12/2012
16
764/QĐ/BGDĐT
11/03/2016
17
3575/CT-BGDĐT
10/09/2014
18
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/09/2015