Thông tư 38/2013/ TT-BGDĐT- Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ,TCCN

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT

ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

XEM/ DOWNLOAD