Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Quyết định số 574/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng và mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.