Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2016

Ngày 29/2/2016, Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục đã thông qua Báo cáo tự để kiểm định chất lượng trường đại học. 

Toàn văn Báo cáo xin xem trên trang thông tin điện tử của Nhà trường: http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-tim-kiem/bao-cao-tu-danh-gia-de-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-truong-dai-hoc.html