Danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành Báo cáo tự đanh giá tính đến ngày 31/3/2016

Ngày 05/4/2016, Bô Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 556 trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá Danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành Báo cáo tự đanh giá tính đến ngày 31/3/2016, trong đó Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng (số 33 trong Danh sách) đã hai lần hoàn thiện và gửi Báo cáo tự đánh giá vào các năm 2007 và 2016.