Kế hoạch khảo sát năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy Đại học Đà Nẵng năm 2021

Xem chi tiết thông tin tại đây

 

http://vstep.ufl.udn.vn/Thongbao/Lichthi/2020/Ke-hoach-to-chuc-thi-nang-luc-tieng-Anh-nam-20212020.12.46182