LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT THI NGÀY 26/03/2022

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT THI NGÀY 26/03/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh lịch thi và danh sách thi Kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao đợt thi ngày 26/03/2022.

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI: https://acudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kt-dbclgd_ufl_udn_vn/Eik1xTMuDwtFhduujko8Rg0B7vFoMr5_aawPCsbZB_ilbg?e=Z6DfqK