THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2021, KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2021, KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2018

 

Chi tiết V/v phúc khảo KTHP Học kỳ 1 năm học 2021-2022 KTS 2021: XEM TẠI ĐÂY

Chi tiết V/v phúc khảo KTHP Học kỳ 2 năm học 2021-2022 KTS 2018: XEM TẠI ĐÂY