THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh danh sách dự thi KSNLNN CĐR bậc 3-5 cho sinh viên các Cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại: https://acudn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kt-dbclgd_ufl_udn_vn/EUQHxYZZfBdFg_MUV_xoDhsBHZJuSJZHFENYxDmbJboAyw?e=BZMzIp

Hiệu lệnh thi: XEM TẠI ĐÂY