THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA (NGÀY 23/10/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA (NGÀY 23/10/2021)

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc đăng ký và cam kết điều kiện dự thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 23/10/2021

 

Thời giạn đăng ký: trước 08h00 ngày 19/10/2021 đối với thí sinh đăng ký đợt thi KSNL CĐR ngày 23/10/2021

 

Link đăng ký: https://tinyurl.com/788wmyfb