Thông báo hoãn thi khảo sát năng lực ngoại ngữ, đợt thi ngày 7/02/2021

Căn cứ công văn số 132/ĐHNN ngày 29/01/2021 của Trường ĐHNN về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Trường ĐHNN thông báo đến các thí sinh hoãn tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên đợt thi ngày 7/02/2021 và chuyển sang ngày 21/03/2021.