Thông báo tổ chức KSNLNN cho học viên hệ Vừa làm vừa học Trường ĐHNN-ĐHĐN đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học viên hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021