Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

 

Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :246, trong đó:  

– Trường đại học, học viện : 214

93 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 57 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU- CEA đánh giá ngoài 42 trường, công nhận 26 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 26  trường, công nhận 17 trường;

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 21 trường, công nhận 12 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 04 trường, công nhận 02 trường.

– Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm : 33

01 trường được đánh giá ngoài: VNU- CEA đánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường.

(Nguồn: Cục Quản lý chất lượng)