Bản tin số 04 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Updated : 10/11/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà nẵng có sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.