Thông báo Vv thực hiện công khai năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-TTBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN đã thực hiện công khai:
– Cam kết chất lượng đào tạo (biểu mẫu 17)

– Cam kết chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 18)

– Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: cơ sở vật chất (biểu mẫu 19), đội ngũ giảng viên cơ hữu (biểu mẫu 20) và tài chính (biểu mẫu 21)

tại trang thông tin ba công khai của trường tại địa chỉ http://bacongkhai.ufl.udn.vn