THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng thông váo về việc ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài năm 2023