Thêm 4 CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

04 Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 264/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023