Báo cáo thực hiện công khai năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 36);

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN thực hiện công khai tại trang thông tin ba công khai của trường tại địa chỉ: http://bacongkhai.ufl.udn.vn/

Nhà trường thông báo đến sinh viên, học viên sau đại học và người quan tâm được biết.

Trân trọng./.