THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XIN THI LẠI CHO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT THI THÁNG 05/2024)

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo thời gian nhận đơn xin thi lại cho kỳ thi Kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt thi tháng 05/2024)
Thời gian nhận đơn cho các học phần môn chung: trước 16h00 ngày 04/5/2024
Thời gian nhận đơn cho các học phần môn riêng: trước 16h00 ngày 08/5/2024