Thông báo: Kết quả Đánh giá năng lực ngoại ngữ Chuẩn đầu ra dành cho SV, HV Trường ĐH Ngoại ngữ, đợt thi ngày 05/5/2024

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo Kết quả Đánh giá năng lực ngoại ngữ Chuẩn đầu ra dành cho SV, HV Trường ĐH Ngoại ngữ, đợt thi ngày 05/5/2024

Sinh viên, học viên tra cứu kết quả tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.