Thông báo về mức thu lệ phí kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên Trường ĐHNN

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về mức thu lệ phí kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên Trường ĐH Ngoại ngữ: 450.000 đồng/01 lượt thi

Thời gian áp dụng mức thu: từ đợt thi tháng 7/2024.