Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng và đánh giá học phần ngoại ngữ cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng từ khoá tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 23.06.2024

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng và đánh giá học phần ngoại ngữ cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng từ khoá tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 23.06.2024.