THÔNG BÁO VV PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SV HỆ CHÍNH QUY KHOÁ TS 2021, 2022

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với các học phần mở cho sinh viên hệ chính quy Khoá tuyển sinh 2021, 2022.