THÔNG BÁO VV PHÚC KHẢO BỔ SUNG KẾT QUẢ KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SV HỆ CHÍNH QUY KHOÁ TS 2021, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BỔ SUNG KẾT QUẢ KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SV HỆ CHÍNH QUY KHOÁ TS 2021, 2022 TỪ NGÀY 09/07/2024 ĐẾN 11H00 NGÀY 10/07/2024.