Liên hệ

  • Văn phòng:   131 Lương Nhữ Hộc – Quận Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:    (+84). 236.3.699.322 (+84). 236. 3.697.787  
  • Email:           kt-dbclgd@ufl.udn.vn
  • Website:       http://ktdbclgd.ufl.udn.vn