Giới thiệu chung

Thông tin liên hệ:

  • Văn phòng:   131 Lương Nhữ Hộc – Quận Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:   (+84). 236. 3.699.322  (+84). 236. 3.697.787  
  • Email:           kt-dbclgd@ufl.udn.vn
  • Website:       http://ktdbclgd.ufl.udn.vn

Chức năng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục giúp Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng công tác khảo thí, quy trình tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng.

Theo đó, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có các nhiệm vụ sau: 

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các kỳ thi, chấm thi hết học phần, tốt nghiệp của SV theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ và thực hiện công tác đánh giá (chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của GV, công tác phục vụ các đơn vị và học tập của HV, SV). 

3. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc biên soạn các loại đề thi và hình thức thi các học phần, môn học. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi cho từng học phần, môn học thuộc các hệ đào tạo của Trường; cải tiến các hình thức thi phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo. 

4. Làm đầu mối triển khai thực hiện quy trình khảo thí. 

5. Tham mưu cho lãnh đạo Trường triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục; triển khai thực hiện các đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, của Đại học Đà Nẵng và của Trường. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị. Xây dựng và thường xuyên cập nhật nội dung tự đánh giá (đánh giá trong) theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. 

7. Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng. 

8. Làm đầu mối triển khai việc lấy ý kiến của người học, các tổ chức, cá nhân, danh nghiệp và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo của Nhà trường. 9. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, các cuộc họp của Hội đồng đảm bảo chất lượng cấp Trường và Khoa.

Cơ cấu nhân sự:

STTHọ tênNgạchChức vụTrình độ
1Phạm Thị Tố NhưGiảng viênTrưởng phòngTiến sỹ
2Đặng Ngọc SangChuyên viênPhó trưởng PhòngThạc sỹ
3Phạm Thị Ánh PhượngChuyên viênPhó trưởng PhòngThạc sỹ
4Lê Kiều Lan PhươngChuyên viên Thạc sỹ
5Nguyễn Thị Xuân ÁnhChuyên viên Thạc sỹ
6Từ Vũ Thảo NguyênChuyên viên Đại học
7Nguyễn Trần Minh NhiChuyên viên Đại học
8Trẫn Võ QuangChuyên viên Đại học