Quyết định về việc ban hành “Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng”

Quyết định số 575/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.