THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ 17/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về  việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 10/10/2021 và 17/10/2021:

 

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Các điều kiện, quy trình, lưu ý, hướng dẫn: Xem Phụ Lục tại đây.