Kế hoạch “Tập huấn hướng dẫn viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0”